دوره های آموزشی
خانه دوره های آموزشی
فلسفه و منطق کنکوری و پایه
*مدرس دوره : استاد محمودی* ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها راس ساعت 6 تا 7:30عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
دین و زندگی کنکوری
*مدرس دوره : استاد احمدی * ساعت برگزاری کلاس: پنج شنبه ها راس ساعت 6 تا 7:30 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
زبان کنکوری و پایه
*مدرس دوره : استاد فلاحی * ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها و سه شنبه ها راس ساعت 4:30 تا 6 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
عربی کنکوری و پایه
*مدرس دوره : استاد خناری نژاد* ساعت برگزاری کلاس: پنج شنبه ها راس ساعت 3 تا 4:30 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
ادبیات کنکوری
*مدرس دوره : استاد ابراهیم پور* ساعت برگزاری کلاس: پنج شنبه ها راس ساعت 4:30 تا 6 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
ریاضی دوازدهم رشته ریاضی و تجربی
مدرس دوره : استاد ایمانی فر و استاد طاهری ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها راس ساعت4:30 تا 6 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی