دوره های آموزشی
خانه دوره های آموزشی
زیست کنکوری
*مدرس دوره : استاد آقای علیپور* ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها و سه شنبه ها راس ساعت 6 تا 7:30عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
زیست یازدهم
*مدرس دوره : استاد آقای علیپور* ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها و سه شنبه ها راس ساعت 4:30 تا 6 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
زیست دهم
*مدرس دوره : استاد آقای علیپور* ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها و سه شنبه ها راس ساعت 7:30 تا 9 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
شیمی کنکوری
*مدرس دوره : استاد خانم ادهمی و آقای روهینا* ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها راس ساعت 3 تا 4:30 عصر و 6 تا 7:30 عصر*ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
شیمی یازدهم
*مدرس دوره : استاد خانم ادهمی و آقای روهینا* ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها راس ساعت 7:30 تا 9 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
شیمی دهم
*مدرس دوره : استاد خانم ادهمی و آقای روهینا* ساعت برگزاری کلاس: شنبه و دوشنبه راس ساعت 4:30 تا 6 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون