مربیان

36 مدرسان
7 تعداد اخبار
18 تعداد دوره ها
0 مشاوران

دوره های آموزشی

زیست کنکوری
*مدرس دوره : استاد آقای علیپور* ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها و سه شنبه ها راس ساعت 6 تا 7:30عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
زیست یازدهم
*مدرس دوره : استاد آقای علیپور* ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها و سه شنبه ها راس ساعت 4:30 تا 6 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
زیست دهم
*مدرس دوره : استاد آقای علیپور* ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها و سه شنبه ها راس ساعت 7:30 تا 9 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
شیمی کنکوری
*مدرس دوره : استاد خانم ادهمی و آقای روهینا* ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها راس ساعت 3 تا 4:30 عصر و 6 تا 7:30 عصر*ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
شیمی یازدهم
*مدرس دوره : استاد خانم ادهمی و آقای روهینا* ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها راس ساعت 7:30 تا 9 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
شیمی دهم
*مدرس دوره : استاد خانم ادهمی و آقای روهینا* ساعت برگزاری کلاس: شنبه و دوشنبه راس ساعت 4:30 تا 6 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
فلسفه و منطق کنکوری و پایه
*مدرس دوره : استاد محمودی* ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها راس ساعت 6 تا 7:30عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
دین و زندگی کنکوری
*مدرس دوره : استاد احمدی * ساعت برگزاری کلاس: پنج شنبه ها راس ساعت 6 تا 7:30 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
زبان کنکوری و پایه
*مدرس دوره : استاد فلاحی * ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها و سه شنبه ها راس ساعت 4:30 تا 6 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
عربی کنکوری و پایه
*مدرس دوره : استاد خناری نژاد* ساعت برگزاری کلاس: پنج شنبه ها راس ساعت 3 تا 4:30 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
ادبیات کنکوری
*مدرس دوره : استاد ابراهیم پور* ساعت برگزاری کلاس: پنج شنبه ها راس ساعت 4:30 تا 6 عصر *ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی :1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی با برنامه ای مدون
ریاضی دوازدهم رشته ریاضی و تجربی
مدرس دوره : استاد ایمانی فر و استاد طاهری ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها راس ساعت4:30 تا 6 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی
ریاضی یازدهم تجربی و ریاضی
مدرس دوره : استاد ایمانی فر و استاد طاهری ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها راس ساعت6 تا 8 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی
ریاضی دهم تجربی و ریاضی
مدرس دوره : استاد ایمانی فر و استاد طاهری ساعت برگزاری کلاس: چهارشنبه ها راس ساعت4:30 تا 6 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی
ریاضی کنکوری انسانی
مدرس دوره : استاد طاهری ساعت برگزاری کلاس: سه شنبه ها راس ساعت4:30 تا 6 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی
فیزیک دوازدهم
مدرس دوره : استاد طاهری و استاد ابراهیمی ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها راس ساعت 6 تا 7:30 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی
فیزیک دهم

مدرس دوره : استاد طاهری و استاد ابراهیمی.

ساعت برگزاری کلاس: چهارشنبه ها راس ساعت 3 تا 4:30

ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی........ 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی

 

فیزیک یازدهم

مدرس دوره : استاد طاهری و استاد ابراهیمی

ساعت برگزاری کلاس: سه شنبه ها راس ساعت 6 تا 8 عصر

ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی

اخبار